/ Business Names
Business Names

|Business Names| ව්‍යාපාර නම්

ව්‍යාපාර සදහා නම් ලබා ගෑනීමට පහත ක්‍රමය අනුගමනය කරන්න.

• නම් සෑදීම සඳහා අවශ්‍ය විස්තර,

• ව්‍යාපාරයේ / ආයතනයේ / සංවිධානයේ හිමිකරු ගේ හෝ හිමිකරුවන් ගේ හෝ නම් (නිතරම භාවිත කරන නම / නම්),

• ව්‍යාපාරයේ / ආයතනයේ / සංවිධානයේ ස්වභාවය,

• එය කරන ප්‍රදේශය / නගරය,

• ඔබ ගේ දූරකථන අංකය / නම් ගෙන්වා ගැනීමට ෆැක්ස් අංකය නැතහොත් විද්‍යුත් ලිපි යොමුව,

• ඔබ බැංකුවට මුදල් ගෙවූ පසු ලැබෙන ලදු පත සමඟ ඉහත විස්තර ෆැක්ස් හෝ විද්‍යුත් තැපෑල හෝ මඟින් එවීම ද කළ හැකිය,

• අප ගේ දූරකථන අංකය - 0703709003, ෆැක්ස් - 0415709000,

• අප විසින් නම් සෑදීම සඳහා අය කිරීම - රු. 6000/=,

• ඔබ යෝජනා කරන හෝ දැනට පවත්නා හෝ නම් පරීක්ෂා කිරීම සඳහා අය කිරීම - රු. 3500/=,

• කොමර්ෂල් බැංකුව (මාතර ශාඛාව),

• ගිණුම් අංකය – 8001192397,

• ගිණුම් හිමිකරු – ට් එල් සී රුක්ශාන් ජයසේකර,

• මෙසේ නම් ලබාගැනීම සඳහා ඔබ අයැදුම් කළ දිනයේ සිට උපරිම වශයෙන් දින 03ක කාලයක් ගත වේ.,

ව්‍යාපාර නම්